ZÁKAZNICKÁ LINKA
595 136 728
denně / 08:00 - 20:00

Důležité pojmy

Asistence

Komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Do služeb asistence patří např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení zvláštní péče ve zdravotnickém zařízení a další služby podobného charakteru.

Bonifikace

Pojistně technický nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze pojistitelem přebíraného rizika. Z pojistně matematického hlediska se jedná o nástroj vyrovnání rozptylu v nedostatečně homogenním statistickém souboru. Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.

Bonus

Smluvně zaručená sleva pojistného podle ujednání v pojistné smlouvě.

Časová hodnota

Nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí.

Doba placení pojistného

Doba, po kterou trvá povinnost pojistníka platit pojistné k uzavřené pojistné smlouvě.

Doba trvání pojištění, pojistná doba

Doba, na kterou bylo pojištění sjednáno, tj. doba od dohodnutého počátku pojištění do jeho konce.

Franšíza

Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Rozeznáváme franšízu odčetnou (spoluúčast) a franšízu integrální. Franšíza odčetná (spoluúčast) se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje. Franšíza integrální se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje.

Frekvence placení pojistného

Dohodnutý způsob placení splátek pojistného.

Flotilové pojištění motorových vozidel

Hromadné pojištění motorových vozidel a nemotorových vozidel na rizika odpovědnostního charakteru, škody Havarijní All Risk a speciální škody urazového charakteru.

Klient

Zákazník, kterému pojišťovna poskytuje službu.

Konec pojištění

Okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy.

Krátkodobé pojištění

Pojistná smlouva sjednaná na dobu kratší než 1 rok.

Likvidace škod

Soubor činností vedoucí k vyčíslení a posouzení likvidity škody (škodné události).

Likvidátor pojistných událostí

Zaměstnanec nebo smluvní osoba oprávněná k posouzení a likvidaci pojistné události.

Maximální škoda

Výše možné škody na pojištěné věci na daném místě.

Maximální a minimální pojistné plnění pojistitele

Částky pojistného krytí specifikované v pojistné smlouvě dohodnutými limity (spoluúčast, částka pojistného plnění).

Malus

Smluvní přirážka k pojistnému podle ujednání v pojistné smlouvě.

Množstevní sleva

Finanční bonus pojistitele za objem pojištěných věcí.

Movitá věc

Jakákoliv vlastní nebo cizí věc specifikované v pojistné smlouvě, vyjma nemovitostí.

Motorové a nemotorové vozidla

Silniční vozidla přijímaná do pojištění.

Nová hodnota

Pořizovací cena nové věci bez amortizace.

Náhradní plnění

Plnění pojistitele v nefinanční podobě (např. náhradní vozidlo, apod.).

Ochranné prostředky

Věci určené ke snížení nebo zamezení vzniku škody

Odbytné

Částka, která se vyplácí pojistníkovi při ukončení pojištění výpovědí ze strany pojistníka.

Oprávněná osoba

Fyzická nebo právnická osoba, která má právo, aby jí bylo vyplaceno pojistné plnění.

Odcizení

Trvalá ztráta pojištěné věci.

Pasivní zabezpečení

Mechanické zabezpečení věcí nebo objektů před vznikem škody vloupáním.

Plátce pojistného

Osoba, která platí pojišťovně pojistné.

Počátek pojištění

Pojištění vzniká ode dne následujícího po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě ujednáno, že vzniká v okamžiku uzavření pojistné smlouvy nebo později.

Podpojištění

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

Pojistitel

Subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě povolení Ministerstva financí. Má zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události.

Pojištěný

Osoba určená ve smlouvě, která je oprávněna přijímat pojistné plnění.

Pojistník

Osoba, která sjednala pojistnou smlouvu.

Pojistka

Písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka

Částka, dohodnutá v pojistné smlouvě, ze které se stanoví výše plnění v případě pojistné události.

Pojistná doba

Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit.

Pojistná smlouva

Právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění.

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Pojistné

Úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník.

Pojistné období

Časový interval dohodnutý v pojistné smlouvě pro placení pojistného. U pojištění za jednorázové pojistné je pojistné období a pojistná doba totožná.

Pojistné plnění

Jednorázová částka, která je podle pojistné smlouvy poskytnuta pojišťovnou v případě vzniku pojistné události.

Pojistné podmínky

Podrobná úprava práv a povinností účastníků pojištění, která vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku.

Pojistné riziko

Pravděpodobná možnost vzniku nahodilé události, která vyvolá potřebu finančních prostředků nebo jinou újmu.

Pojistník

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojišťovnou smlouvu o pojištění, je vlastníkem pojistky a zavázala se k placení pojistného.

Pojištění

Účelem pojištění je ochránit klienta před finanční ztrátou vzniklou na základě určité události. Jedním způsobem klasifikace pojištění je druh pojistné události, jako např. osobní nehoda, požár, krádež. Druh pojištění má dopad na riziko a tok hotovosti (cashflow) pojišťovny. Naopak dlouhodobé pojištění obsahuje příspěvky po mnoho let. Pojištění je obecně založeno na agregaci nezávislých pojistných událostí.

Pojištění doplňkové

Pojištění, které nelze sjednat bez základního pojištění.

Pojištění základní

Pojištění, které lze sjednat samostatně.

Pojištěný

Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li stanoveno jinak.

Poškozený

Ten, kdo utrpěl škodu, za kterou jiný podle platných právních předpisů odpovídá.

Produkt

Druh pojištění, přesně vymezen v pojistných podmínkách.

Provize

Odměna za sjednání pojistné smlouvy (též podílová mzda).

Předepsané pojistné

Výše splátky pojistného ke stanovenému datu splatnosti (předpis pojistného).

Připojištění

Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) typem pojištění. S tímto hlavním typem pojištění však netvoří jeden celek.

Pojistná událost

Vznik pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistné plnění

Finanční náhrada vzniklé škody vyplacená pojištěnému.

Soupojištění

Společné pojištění více pojistiteli.

Smluvní ujednání

Pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.

Spoluúčast

Částka dohodnutá v pojistné smlouvě. Tato částka se odečítá z každého pojistného plnění poskytnutého pojišťovnou po každé pojistné události nebo v každém případě zvláštních případů pojistného plnění. Pokud škoda nepřesahuje tuto částku, pojišťovna není povinna plnit.

Storno pojistné smlouvy

Zrušení pojistné smlouvy z určitých důvodů.

Soubor pojištěných věcí

Soubor movitých a nemovitých v2c9 zahrnutých v pojistné smlouvě

Škoda

Majetková nebo jiná újma.

Škodná událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Technické rezervy

Představují hodnotu budoucích úhrad předpokládaných závazků pojišťovny vyplývajících z uzavřených pojištění. Pro stanovení předpokládaných závazků se využívá zejména pojistně matematických metod. Právní úprava je obsažena v zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (§ 13 a násl.).

Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy druhá, respektive poslední ze smluvních stran přijme návrh smlouvy.

Účastník smlouvy

Každý, kdo uzavřel pojistnou smlouvu.

Vinkulace pojištění

Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění.

Všeobecné pojistné podmínky

Úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím. Jejich povinný obsah stanoví §13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.

Zábranné prostředky

Věci nebo činnosti bránící vzniku škody.

Zábrana škod

Činnosti zmenšující nebo bránící vzniku škod.

Znalecký posudek

Odborný názor na škodu.

Zajištění pojišťovny

Je převod části rizika, jež převzal pojistitel od pojištěných, na jiného organizátora pojištění označovaného jako zajistitel. Zajištění se někdy uvádí jako pojištění pojišťoven. Zajistitel nemá k pojištěným žádný smluvní vztah, chrání pouze pojistitele v případě velkých pojistných událostí, kdy se zpravidla podílí na výplatě pojistného plnění.

Zákonný zástupce

Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům.

Zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky oprávněná v rámci své podnikatelské činnosti uzavírat s pojistiteli zprostředkovatelské smlouvy směřující k tomu, aby třetí osoby uzavřely s pojistitelem pojistnou smlouvu.

Způsob placení pojistného

Použitý platební styk (bezhotovostně, poštovní poukázkou, apod.).

Živelní pojištění

Soubor rizik vzniklých nahodilou přírodní událostí nebo s ní související.