ZÁKAZNICKÁ LINKA
595 136 728
denně / 08:00 - 20:00

VZDĚLÁVÁNÍ

Neznalost a nedostatečná orientace v problematice může významně ovlivnit potencionál Vašich obchodních aktivit. Proto filozofie námi realizovaných vzdělávacích programů Pojistline, spočívá v  předávání dlouholetých odborně - technických informací a zkušeností profesionálních lektorů se znalostí problematiky. Absolventi jednotlivých vzdělávacích programů jsou následně komplexně vybaveni vědomostmi pro reálné aplikování předaných informací v praxi.

VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMETNU A ZAMĚSTNANCŮ

Naučte sebe a své zaměstnance efektivně chránit majetek určený k podnikání. Po absolvování našeho semináře dokážete identifikovat pojistně – technická rizika související s Vaší obchodní činností, minimalizovat případné škody a v neposlední řadě optimalizovat náklady na svou pojistnou ochranu.

Témata, na která Vám dáme odpověď:
 • optimalizace nákladů na pojistnou ochranu podnikatelských rizik
 • základní chyby a nedostatky v pojistné ochraně podnikatelů
 • definice analýzy pojistné ochrany podnikatelů a problematika pojistného krytí s ohledem na realizovanou obchodní činnost
 • prevence vzniku pojistných událostí
 • řešení krizových situací při vzniku pojistných událostí
 • řízení likvidace pojistných událostí

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Cílem semináře je rozšířit stávající obchodní dovednosti obchodníka s důrazem na přípravu pro reálnou akviziční činnost v oblasti podnikatelských rizik, stěžejně pak u korporátní klientely. Naučte se zaujmout, motivovat, realizovat, a zabezpečit si profit ze své práce.

Témata, na která Vám dáme odpověď:
 • specifika komunikace s korporátní klientelou
 • základní chyby a nedostatky při akviziční činnosti podnikatelských rizik
 • metodická příprava k akviziční činnosti podnikatelských rizik
 • navázání smluvního vztahu
 • technické zabezpečení podkladového materiálu a jeho zpracování
 • správa stávajících akvizic
 • plán osobního rozvoje

PSYCHOLOGIE JEDNÁNÍ

Chcete ovládat taktiku, triky a metodiku jednání u korporátní klientely k dosažení svých obchodních cílů? Naučte se vyjednávat v různých situacích a správnou argumentací reagovat na námitky. Využijte veškerých, praxí prověřených postupů ve svůj prospěch.

Témata, na která Vám dáme odpověď:
 • základní principy úspěšného jednání s korporátní klientelou
 • nejčasnější základní chyby a nedostatky při obchodní komunikaci
 • stanovení správné taktiky jednání k dosažení akvizičních cílů
 • umění argumentace na námitky korporátního klienta

RISK MANAGEMENT

Dokážete správně vyhodnotit pojistná rizika svých obchodních aktivit a jejich nežádoucí důsledky? Při každé podnikatelské činnosti je důležité stanovit pojistná rizika a vyhodnotit reálné dopady v případě vzniku pojistné události. Ochraňte své obchodní aktivity v případě škody na movitém / nemovitém majetku a míru svého rizika v případě odpovědnosti za zaviněné škody vyplývající z povahy Vašich obchodních aktivit.

Témata, na která Vám dáme odpověď:
 • identifikace pojistných rizik s ohledem na realizovanou obchodní činnost
 • vyhodnocení zábranné činnosti v kontextu s identifikací pojistných rizik
 • monitoring dostatečnosti pojistně – technických opatření
 • umění argumentace na námitky korporátního klienta

LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Naučte se orientovat v metodice řízení pojistných událostí a zefektivněte vymáhání svých oprávněných škod ze sjednaného rozsahu pojistného krytí. Nebojte se správně argumentovat, formulovat a dokládat stěžejní materiály k Vámi zaviněné nebo nezaviněné pojistné události.

Témata, na která Vám dáme odpověď:
 • strategie jednání při vzniku pojistné události
 • pojistná událost a specifická technická dokumentace
 • metodika hlášení pojistné události
 • opravné prostředky při zamítnutí pojistného plnění
 • práva a povinnosti pojištěných a pojistitelů při likvidaci pojistných událostí

INDIVIDUÁLNÍ OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ

Jsme připraveni realizovat jakýkoliv odborný seminář z oblasti pojištění. Nebojte se identifikovat Vaše problémy a zvýšit svou informovanost k dosažení svých cílů. Interní a externí lektoři s odbornou praxí Vás provedou jakýmkoliv tématem z oblasti pojistně – technických rizik.

Můžete očekávat:
 • profesionální interní a externí školitelé
 • poskytnutí prostorů pro realizaci vybraného semináře
 • kvalitní audiovizuální zázemí
 • zajištění cateringu po dobu semináře


Využijte našeho kontaktního formuláře a dovězte se více…