ZÁKAZNICKÁ LINKA
595 136 728
denně / 08:00 - 20:00

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní ujednání mezi klientem a uživatelem POJISTLINE/RIO systém a Sillet Group a.s. - zprostředkovatelem produktových smluv a provozovatelem služeb nabízených aplikací POJISTLINE/RIO systém.

Stanovení podmínek platnosti poskytovaných produktů či služeb a účinnost platnosti realizovaných služeb nebo produktů při využití internetové aplikace POJISTLINE/RIO systém.

Platnost tohoto ujednání vzniká elektronickým vyjádřením souhlasu klienta, a to evidenčním zatržením viditelně označeného dotazu uvedeného písemně v průběhu vzniku obchodního vztahu klienta, poskytovatele produktu a zprostředkovatele v aplikaci POJISTLINE/RIO systém.

Tento souhlas klienta potvrzuje znalost podmínek smluvního vztahu s poskytovatelem-vlastníkem produktu či služby a zprostředkovatele služby. Potvrzuje jeho svobodné a bez nátlaku učiněné rozhodnutí využít nabízené služby a uzavření produktové smlouvy s poskytovatelem-vlastníkem produktu, znalost obsahu vybraných produktů a poskytovaných služeb, právních důsledků porušení závazků a finančních vztahů plynoucích z akceptace služby a produktu.

Klient tímto potvrzuje, že je seznámen s podmínkami a postupy realizované služby a je si vědom případných právních důsledků vzniklých jejich vědomým nebo nevědomým porušením.

Pro toto ujednání, jakož i jiné vztahy plynoucí z tohoto ujednání a vzniklých smluvních vztahů, platí vztažné zákony České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


ZÁKLADNÍ POJMY

Zprostředkovatel služby a produktu: oprávněný subjekt zastupující poskytovatele - vlastníka produktu nebo služby a provozovatel POJISTLINE/RIO. Zprostředkovatelem je Sillet Group a.s. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce číslo 3063. Sídlo Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 102/1, PSČ 702 00, IČ 27774007, DIČ CZ27774007. Zprostředkovatel je registrovaný v registru vedeném Českou národní bankou jako pojišťovací makléř 043335PM, jako pojišťovací agent 043334PA a investiční zprostředkovatel.

Poskytovatel vlastník produktu či služby: smluvní strana sjednávající dohodnutou smlouvu.

Klient: smluvní strana, která sjednává dohodnutou smlouvu či čerpání služby nebo jinak využívá POJISTLINE/RIO systém.

Produktová smlouva: předmět smluvního vztahu mezi klientem, poskytovatelem - vlastníkem produktu či služby a zprostředkovatelem.

POJISTLINE: internetová adresa zprostředkovatele služby a produktu, na které je možné nalézt srovnání finančních služeb a další služby s touto činností související.

RIO: informační systém, do kterého má přístup každý klient pod svým jedinečným heslem. Jedná se o část nazvanou MOJE SMLOUVA.


PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Hlavním předmětem podnikání Zprostředkovatele služby a produktu je uzavírání pojistných a jiných smluv s klienty.


PRODUKTOVÁ SMLOUVA

Účinnost smlouvy je viditelně uvedena vždy na předmětné smlouvě a její platnost je podmíněna splněním těchto podmínek:

 1. Pokud je vyžádáno poskytovatelem - vlastníkem a prokazatelně vyjádřeno písemným pokynem zprostředkovatele, zástupce poskytovatele – vlastníka produktu či služby – makléře Sillet Group a.s. podepsáním originálů smlouvy oběma stranami (oprávněnými osobami, tj. - účastníky smlouvy), jejím takto odsouhlaseným podpisem, vzájemným doručením oběma stranám a prokazatelnou dispozicí originálů smlouvy u obou zainteresovaných stran. Klient se ve smyslu tohoto bodu zavazuje jeden originál produktové smlouvy vzniklý jeho vlastním tiskem produktové smlouvy z aplikace RIO systému MOJE SMLOUVA nebo obdržený na dobírku poštou od zprostředkovatele služby zaslat obratem doporučeně, předat osobně nebo jinak doručit po dohodě s makléřem Sillet Group a.s. na adresu: Sillet Group a.s. 28 října 102/1 702 00 Ostrava.
 2. Prokazatelným zaplacením určené platby klientem v celé předepsané výši platby, stanovené v ujednáních produktové smlouvy nebo jiném vyúčtování zprostředkovatele služby. K tomu účelu je zprostředkovatel služby Sillet Group a.s. zmocněným k inkasu plateb klientů od poskytovatele produktu. Platba musí být poukázána na určený účet číslo 205045800/0300 ČSOB a.s. nejdéle do pěti po sobě jdoucích dní od účinnosti smlouvy nebo od data doručení smlouvy (v případě zaslání smlouvy na dobírku). Od tohoto ujednání se lze odchýlit výhradně písemným souhlasem zprostředkovatele služby nebo poskytnutého produktu vázané na pokyny vlastníka (např. pojistitele nebo investiční společnost, banku apod.) produktu nebo služby.
 3. Písemným souhlasem o přijetí smlouvy poskytovatelem – vlastníkem produktu či služby, a to v zákonem stanovené lhůtě a formě.
 4. Průběžného plnění všech ustanovení, ujednání a jiných skutečností stanovených poskytovatelem - vlastníkem a zprostředkovatelem produktu či služby stanovených v podmínkách, které jsou vždy nedílnou součástí vybraného produktu či služby nebo jsou uvedeny v POJISTLINE/RIO systém. Klient potvrzuje, že je s těmito pokyny řádně seznámen.

SLUŽBY A JEJICH CENA

 1. Služby jsou poskytovány prostřednictvím internetové aplikace POJISTLINE/RIO systém.
 2. Za služby je považováno zejména zajištění informací, srovnání produktů a zprostředkování uzavření produktové smlouvy.
 3. Služba, jejímž předmětem je uzavření produktové smlouvy, je realizovaná dle ceny, kterou vždy určuje příslušný poskytovatel vlastník produktu či služby. Informace o výši ceny vč. daní a poplatků jsou obsaženy v návrhu produktové smlouvy a/nebo v příslušných všeobecných pojistných podmínkách poskytovatele vlastníka produktu či služby. Cenu této služby je klientovi k dispozici vždy před samotným uzavřením předmětné produktové smlouvy.
 4. Klient odpovídá za marně vynaložené vícenáklady z poskytnuté služby poskytovatele POJISTLINE/RIO systém, zprostředkovatele či poskytovatele- vlastníka produktu nebo služby pokud je způsobil svévolně, nedůvodně zmařil nebo nepřijal bez zjevného důvodu účel služby zprostředkovatele, tj. vypracovanou, potvrzenou či jinak danou produktovou smlouvu. Tyto marně vynaložené vícenáklady jsou stanovené paušální částkou ve výši 400,- Kč a klient o nich bude informován zasláním písemného vyúčtování.

UPOZORNĚNÍ

 • Sillet Group a.s. není oprávněn zavazovat poskytovatele – vlastníka produktu či služby k jakýmkoliv závazkům a plněním. Tyto úkony jsou výhradním právem poskytovatele – vlastníka produktu či služby.
 • Klientům zprostředkovatele služby POJISTLINE/RIO systém nesplňujícím nebo porušujícím podmínky týkající se účinnosti smlouvy, její platnosti, průkaznosti a komplexního plnění vztažných zákonných podmínek, nevznikají vůči Sillet Group a.s. nebo poskytovateli – vlastníku produktu či služby jakékoliv finanční nároky nebo náhrady z neplatné smlouvy, či jiné související neoprávněné pohledávky.
 • Zprostředkovatel služby nenese jakoukoliv odpovědnost za plnění ujednání produktových smluv poskytovatele produktu.

UKONČENÍ PRODUKTOVÉ SMLOUVY

Odstoupit od produktové smlouvy má klient právo ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy je nutné oznámit písemně na adresu sídla společnosti Sillet Group a.s. 28. října 102/1, 702 00 Ostrava.

Výpověď produktové smlouvy, její změny, dotazy k platebním vztahům nebo řešení souvisejících odborných dotazů je možné on-line na www.pojist-line.cz. Informace telefonicky v odkazu “Poradíme Vám„ s osobním makléřem nebo administrativním zaměstnancem. Kontakty: www.silletgroup.cz.


REKLAMACE A STÍŽNOSTI

Klient je oprávněn reklamovat rozsah nebo kvalitu služby.

Reklamaci je možné uskutečnit, v souladu s reklamačním řádem uvedeným na webových stránkách Sillet Group a.s. www.silletgroup.cz, prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách nebo zaslat v písemné podobě na adresu sídla společnosti Sillet Group a.s. 28. října 102/1, 702 00 Ostrava.

Stížnost na společnost Sillet Group a.s. lze podat u dozorového orgánu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Případnou žalobu může klient podat k místně příslušnému soudu.


ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A INFORMACE K APLIKACI POJISTLINE/RIO SYSTÉM

Vlastníkem internetového serveru rio.sillet.cz je SILLET IT services s.r.o., 28. října 102/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Tato společnost je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. oprávněna výhradně vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále vlastník).

Provozovatel internetového serveru rio.sillet.cz, v oblasti činnosti vyplývající ze zákona č. 38/2004 Sb., je Sillet Group a.s., správa pojištění a investic, se sídlem 28. října 102/1, 702 00 Ostrava. Vlastník jednostranně stanovuje komplexní uživatelské podmínky.

Vlastníkovi přináleží veškerá autorská práva k jakémukoliv obsahu, který provozovatel nebo vlastník prezentuje na stránkách rio.sillet.cz, zejména k textu, grafice stránek, jakýchkoliv nákresů, jiných vyobrazení, výběru, ale i způsobu uspořádání souborů umístěných na stránkách rio.sillet.cz.

Práva a povinnosti provozovatele, uživatelů nebo jiných osob užívajících tyto stránky se řídí podmínkami. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky. Vstupem na tyto stránky osoby vyjadřují svůj souhlas s podmínkami. Uvedení jakýchkoli textů či informací, nemá závaznost právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak. Toto ustanovení se nevztahuje na tyto podmínky.


POSKYTNUTÉ INFORMACE A JEJICH REGISTRACE

Vstup na registrované služby je podmíněn vlastníkem uvedením některých osobních nebo identifikačních údajů uživatele nebo provozovatele dle a ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo jiných zákonů, v platném znění. Provozovatel potvrzuje, že s těmito údaji nakládá výhradně s ohledem na platné právní předpisy.


PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vlastník spolupracuje s osobami poskytujícími různé služby. Tyto osoby, jsou-li k tomu oprávněny, mohou nakládat s osobními údaji vlastníka a provozovatele. S těmito informacemi pracují s ohledem na splnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Vlastník i provozovatel zaručuje, že neprodá, nepřevede a ani nesdělí údaje třetím stranám bez souhlasu dotčené osoby.

Vlastník si však vyhrazuje právo použít (předat) jakýkoli údaj, který bude nezbytný ke splnění právních předpisů, ke splnění požadavku provozovatele nebo jiných osob.


COOKIES

Stránky používají cookies. Vlastník např. sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.


ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Odkazy na stránkách pojist-line.cz se vztahují i na stránky nad nimiž nemá vlastník ovládací možnost. Osoba tyto stránky užívající je povinna seznámit se s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Vlastník nepřebírá odpovědnost za konání a kroky jiných osob.


ZMĚNY

Vlastník si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit obsah stránek a způsob ochrany osobních dat.


UŽIVATELSKÉ CHOVÁNÍ

Jakákoliv vstupující osoba není oprávněna měnit nebo omezovat bezpečnost stránek. Je povinna nevyužívat stránky k uvádění škodících souborů, pronikat do obvykle nepřístupných míst těchto stránek. Jakákoliv osoba je povinna ctít ochranných autorských práv vlastníka pojist-line.cz. Jakákoliv rizika plynoucí z užívání těchto stránek jsou výhradní věcí vstupující osoby a provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost.

Požadavky, změny a upozornění spojené s identifikací a ochranou osobních údajů oznamte neprodleně na info@sillet.cz.